Diverse informationer25/10/2008 10:24 Generalforsamlingen den 26/9-2009
Generalforsamlingen den 26/9-2008

Som det er bekendt, var der indkaldt til generalforsamling i vores ejerforening den 26/9-2008, men tingene tog en noget uventet drejning, som jeg her skal prøve at gennemgå konsekvenserne af.

Ejerne af Blok B (4 brødre som hver ejer 5 lejligheder), havde samtidig med vores indkaldelse indkaldt til en stiftende generalforsamling for en ejerforening bestående af blok A & B alene den 24/9.

Onsdag den 24/9 var det første møde med de 4 brødre, hvor de mødte op med både advokat og tolk. Vi har hele tiden været af den opfattelse at vores ejerforening har været lovlig dannet, men de 4 brødre mente at de ikke var blevet indkaldt korrekt sidste år og derfor ikke lovligt i deres øjne, hvorfor de ønskede at danne en ejerforening for Blok A & B. Endvidere var deres holdning at ejerforeningsgebyret er for højt, hvorfor de bl.a. ville skære viceværterne væk og lukke poolen ned halvdelen af året.

Efter en langvarig diskussion, blev der næsten indgået en aftale omkring størrelsen af ejerforeningsgebyr på de lejligheder som er udlejet i Blok B. Men af uransagelige årsager lykkedes det ikke at få aftalen på plads den dag.

På mødet den 26/9, mødte de 4 brødre, ejeren af 5 af lejlighederne i Blok C, samt Taylan (fra LGTT) tillige op, hvor der med Taylans hjælp blev indgået en aftale, som betyder at der nu stiftes en ejerforening for hver parcel, dvs. Blok A & B, Blok C, Blok E og Blok F, hvorefter de danner en fælles ejerforening for alle blokkene akkurat som vi kender i dag. Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet ultimo oktober. Bestyrelsen i den nye ejerforening vil bestå af en af de 4 brødre, Kaya fra RHS og undertegnede. Dette vil være gældende frem til der afholdes en ny generalforsamling, hvor der kan vælges en ny bestyrelse.

Dette betyder at ejerforeningen nu bliver dannet på fuldstændig lovlig vis, uden at nogle ejere i fremtiden vil kunne gøre indsigelser. Det betød samtidig at der ikke blevet afholdt en ordinær generalforsamling, da det nu var aftalt at arbejdet med stiftelsens af ejerforeningen skulle startes forfra. I stedet for generalforsamlingen, valgte vi at orientere om det forgangne år og om den nuværende situation.

Endvidere blev der indgået en aftale omkring ejerforeningsgebyret for de udlejede lejligheder i Blok B & C, som skal betale et månedligt gebyr på 55 Tyrkiske Lire ( svarende til ca. 350 Euro) som bliver pristalsreguleret i takt med inflationen i Tyrkiet. Om det er en fair aftale kan man altid diskutere, men den er fremadrettet således at vi kan komme videre og få lukket diskussionen omkring at visse ejere ikke betaler til fællesskabet og begynde at fokusere på alle de andre gøremål vi har, samt undgå en opslidende retssag. Dette vil dog desværre betyde at de restere lejligheder muligvis skal betale et højere bidrag end de 600 Euro som tidligere er meldt ud, alternativt skal vi skære i vores omkostninger endnu engang. Vi vender tilbage så snart vi har dannet os et overblik omkring økonomien i denne aftale.

Der er selvfølelige en masse uafklarede spørgsmål og der forestår nu et stort stykke arbejde for at få disse løst, så derfor er det glædeligt at de personer som har været inde i arbejdet omkring bestyrelsen nu vil indgå i en arbejdsgruppe som kan støtte ejerforeningens bestyrelse i sit virke. Arbejdsgruppen består af Søren Krogh Hansen (E6) og Steffen Hansen (A11) som arbejder med at udarbejde en hjemmeside til vores forening, Heidi Berg-Nielsen (E5) og Dan Laursen (E3) som arbejder med økonomien, Judith Ejlersen (E19)som arbejder på hvorledes vi kan få et 'korrekt kryds' på skødet , Henriette Kristensen (A9) der arbejder med kommunikation og undertegnede som vil arbejde med bestyrelsesarbejdet i Tyrkiet.

Ovennævnte aftale, er udelukkende indgået for at opretholde den nuværende standard for komplekset, som forhåbentlig alle ser som et must, da det er en investering vi alle skal varetage. Pt. har vi selvfølgelig de selvsamme udgifter som sidste år, og hvis vi skal kunne leve op til vores forpligtelse, er det yderst vigtigt, at alle som ikke allerede har indbetalt ejerforeningsgebyret på 600 Euro, får betalt omgående, så vi ikke skal bruge unødige ressourcer på at rykke for betaling.

Vi vil naturligvis vende tilbage så snart vi har mere information.

Med venlig hilsen
og vegne af arbejdsgruppen
Frank Galsøe (A19)


10/06/2008 15:34 Information fra bestyrelsen
Den 10. juni 2008.

Kære naboer

Bestyrelsen har holdt en del bestyrelsesmøder herover året (2007/08). Nedenstående er kort status på nogle de forhold der er besluttet/diskuteret på bestyrelsesmøderne.

Tilgodehavende kontingent hos landowner
Fejl og mangler
Ny kontrakt med Royalhomeservice (RHS)
Budget/kontingent for regnskabsåret 2008/09
Hjemmeside
Aflæsning af gas
Trådløs internet
Ad 1. Tilgodehavende kontingent hos landowner

I henhold til ny lovgivning er det nu muligt at tvangsinddrive ejerforeningens tilgodehavende for de ejere som ikke har betalt fællesomkostninger.

I korte træk medfører den nye lov:

Ingen stemmeret ved ekstra- eller ordinær generalforsamling
Der bliver pålagt 40 % af fordringens størrelse til advokatomkostninger, når fordringen er overgået til tvangsinddrivelse.
Ejerforeningen har mulighed for at tvangssælge lejligheden for at kunne inddrage sit tilgodehavende.

Vi har kontaktet en advokat og ifølge RHS skulle skrivelsen være udsendt til de respektive ejere.

Bestyrelsen har dog endnu ikke modtaget listerne over de fremsendte skrivelser fra den tyrkiske advokat. Vi har efterfølgende rykket RHS for listen med navne og adresser.

Ad 2. Fejl og mangler

Vi har fået lovning fra byggeherren på at der vil blive opsat legeplads, nødgenerator og intercom når de sidste lejligheder er solgt og bygherren derved har fået penge.

I budgettet for år 2008/09 vil der blive afsat 4.300 Euro til udbedringer af fugtskader i vicevært lejlighederne. Vi ved dog endnu ikke om det afsatte beløb kan dække omkostningerne.

Ad 3. Ny kontrakt med Royalhomeservice

Vi har modtaget et kontrakt oplæg fra RHS, hvor de tager 6.860 Euro i kvartalet eller 280 Euro pr. lejlighed for administrationen.

Da kontrakten fra RHS er meget bredt formuleret vil vi gerne have præciseret visse elementer i kontrakten. Det forventes at vi afslutter forhandlingerne med RHS den 16/17. juni 2008.

I denne forbindelse har vi diskuteret om vi skal afskaffe nattevagten for at spare penge. Vi har bedt RHS om at oplyse os hvor meget vi kan spare pr. kvartal ved denne nedskæring.

Ad 4. Budget/kontingent for regnskabsåret 2008/09

Vi har udarbejdet et budget fra 2008/09 som vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamling. Det nye budget er baseret på at alle ejerne betaler 600 euro i fællesomkostninger.

Ad 5. Hjemmeside

Vi arbejder i øjeblikket på at få oprettet en hjemmeside, hvor vi kan kommunikere med alle ejere, samt at ejerne skal have mulighed for at oplyse evt. adresse ændring, ny e-mail mv.

Ad 6. Aflæsning af gas

Vi skal have aflæst gasmåleren i løbet af et par måneder. Dette vil i få information om senere. Det er dog vigtigt at RHS kan komme ind i lejligheden i et nærmere defineret tidsrum, da måleren sidder på balkonen.

Dette vil I dog få oplysninger om senere.

Ad 7. Trådløs internet
Vi har valgt at lukke for det trådløse internet, da vi har fået oplyst at den valgte løsning var ulovlig og vi kunne risikere at få en stor bøde for dette. Tillige mener bestyrelsen at dette punkt er en mangel fra sælgerne og at driften af sådanne netværk ikke hører under ejerforeningens regi.

Med venlig hilsen på
bestyrelsens vegne
Frank Verner Galsøe

Formand